Algemeen
Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen die u hier aantreft. FC Ekeren behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Steeds geldt de meest recente versie.

 

Gebruiksvoorwaarden
FC-Ekeren.be is de verzamelnaam van alle internetproducties die door FC Ekeren worden aangeboden. FC-Ekeren.be omvat de officiële homepage van FC Ekeren. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook geldig voor de informatie verstrekt op eventuele interactieve rubrieken (Facebook, twitter, forums).

 

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van FC Ekeren. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website en op de interactieve rubrieken worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van FC Ekeren verkrijgen  Als FC Ekeren u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor deexploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u FC Ekeren tegen aanspraken van derden.

 

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door FC Ekeren
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de FC Ekeren-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de FC Ekeren - website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van FC Ekeren.

 

Links naar websites beheerd door derden
De FC Ekeren website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. FC Ekeren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

 

Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.  U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, racistisch, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u FC Ekeren. tegen alle aanspraken van derden.
FC Ekeren heeft het recht om zonder meer bepaalde berichten te verwijderen of zelfs personen de toegang te ontzeggen tot de discussiegroepen. 
F Ekeren kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden wanneer deze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.
FC Ekeren is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken. Problemen kunt u steeds melden aan.

 

Aanprakelijkheid van FC Ekeren

FC Ekeren streeft u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de club hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.